پنجشنبه 26 مهر 1397 09 صفر 1440 18 اکتبر 2018

معرفی شهرستان سراب

امروز جامعه با هجمه ای از تبلیغ های سوء بر علیه نظام مواجه است و دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی است و ضرورت دارد در فرصت پیش آمده به انعکاس صحیح عملکرد چهل ساله حاکمیت بعد از انقلاب و مقایسه آن با قبل از انقلاب توجه ویژه نماییم، دولت جدا از حاکمیت نیست بلکه عملکرد دولت همان عملکرد حاکمیت تلقی می گردد.